Galiba bir Almandı dedi Lache, adının Peter olduğunu biliyorum ancak burada imparatorlukta ne işi olduğunu bilmiyorum. Orman Karakolundan dört gün önce yalnız başına giriş yaptığını öğrendik muhafızlara sadece kanındaki fazla demiri çekebilecek birisini aradığını söylemiş. Daha fazlasını öğrenmemi isterseniz hemen öğreneceğim.

Lache, koltuğundan kalkarak kendisine doğru bakan Kralı Demian’ın buna hiç gerek olmadığını işaret eden sağ elini gördü. İmparatorluğun ovalarını, dağlarını ve akarsularını yaratan bu eldi. Bu el ile Lache tam anlamıyla durmak zorundaydı. Kralı üç gün önce Peter’ın ruhunu şeytana satmış bir adam olduğunu zaten öğrenmişti ve bu gözlerinden anlaşılıyordu.

Eğer Peter’in yüzü ilk karşılaşmalarında Lache’ye dönük olsaydı belki…

Ted

Self-taught developer | Photographer | Historian

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store